Rodzina, dziecko, opieka, instytucje wychowania

Rodzina

Obraz(y) życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnych badań nad rodziną polską       –  tradycja i współczesność.

Współczesna rodzina: między perspektywą pesymistyczną a optymistyczną (refleksyjną), między dyskursem normatywno-ideologicznym, instrumentalno-technicznym a praktyczno-moralnym.

Rodzina wobec współczesnych procesów społecznych i edukacyjnych: przesunięcia socjalizacyjnego, przesunięcia ku indywidualizacji, przesuwania się horyzontu aksjologicznego.

Przemiany społeczne i kulturowe w kontekście funkcjonowania rodziny [rodzina wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii; nowe (alternatywne) formy życia rodzinnego; kryzys macierzyństwa i ojcostwa; ciągłość i zmiana transmisji dziedzictwa kulturowego w rodzinie; rodzina mieszana i/lub migracyjna w przestrzeni społecznej i (wielo)kulturowej].

Psychopedagogika życia rodzinnego [sposoby radzenia z problemami i zagrożeniami, rozwiązywanie nieporozumień i konfliktów, ochrona przed manipulacjami, terapia rodzinna, dbałość o jakość życia małżeńskiego, budowanie relacji wewnątrz- i zewnątrz rodzinnych].

 

Rodzina i dziecko

Dziecko jako wartość w rodzinie: od modelu infantocentrycznego do zjawiska „zmęczenia macierzyństwem” u kobiet i „przebudzenia ojcostwa” u mężczyzn.

Kultura pedagogiczna i świadomość wychowawcza rodziców i konsekwencje ich braku.

Jakość środowiska wychowawczego rodziny [kształtowanie (się) wrażliwości moralnej rodziców i dziecka; przekaz wartości w rodzinie i ukierunkowanie na cele i dążenia życiowe; budowanie relacji i więzi między dorosłymi i dziećmi].

Funkcjonowanie rodziny i dziecka w środowiskach zróżnicowanych kulturowo: strategie kulturalizacyjne, zachowania tożsamościowe, dystans społeczny i kulturowy, stosunek do edukacji oraz szkół większościowych i mniejszościowych.

 

Opieka nad dzieckiem i rodziną, instytucje wychowania

Polityka społeczna i oświatowa wobec opieki nad dzieckiem i rodziną: między tradycyjną dysfunkcjonalnością a nowoczesnymi rozwiązaniami systemowymi.

Rodzinne formy opieki nad dzieckiem w Polsce i na świecie: ku deinstytucjonalizacji, restrukturyzacji opieki instytucjonalnej i doskonaleniu środków prewencyjnych oraz alternatywnych form  pieczy zastępczej – przykłady dobrych praktyk.

Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia i pomocy rodzinie: dotychczasowe doświadczenia, problemy i perspektywy.

Comments are closed.