RYNEK PRACY, ROZWÓJ ZAWODOWY, OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW

Dynamika rzeczywistości kulturowej charakteryzowanej przez procesy globalizacji oraz transkulturalizację i technicyzację kontekstu ekonomicznego wpływa na przemiany funkcjonowania człowieka w sferze zawodowej. Zmieniają się realia rynku pracy, rosną jego wymagania wobec pracodawców i pracobiorców, a konieczność permanentnego aktywnego poszukiwania dla siebie miejsca w warunkach rynkowej presji stała się koniecznością.  Destabilizacji ulega sfera zawodowego funkcjonowania jednostek,  następuje dyferencjacja wzorców realizowanych karier. Relacje człowiek – praca w cyklu życia jednostki wiążą się między innymi ze zmiennością i nieprzewidywalnością, wydłużeniem etapu eksploracji zawodowej, późniejszym niż w nieodległej przeszłości, często krótkotrwałym stabilizowaniem zawodowych życiorysów i uzyskiwaniem zawodowego status quo, późniejszym opuszczaniem rynku prac, permanentnym konkurowaniem w wyścigu do atrakcyjnych miejsc pracy, koniecznością całożyciowej edukacji w biegu zawodowych karier.

Współczesny rynek pracy stwarza nowe warunki dla rozwoju zawodowego, przyczynia się do redefinicji oczekiwań pracodawców i pracowników. Konieczność stałego poddawania rynkowej wycenie posiadanego kapitału kariery stanowi szansę versus zagrożenie dla budowania zaufania interpersonalnego pracowników, rozwijania kultury zaufania w organizacji, tworzenia wspólnoty pracowniczej, podmiotowości i autonomii osób pracujących i z rynku wykluczanych. Stwarza też wyzwania z zakresu ekonomii, polityki społecznej, edukacji, poradnictwa zawodowego.

W  toku obrad sekcji  Rynek pracy, rozwój zawodowy, oczekiwania pracodawców zamierzamy przyjrzeć się specyfice rynku pracy, poszczególnym jego segmentom, zjawiskom, procesom i uwarunkowaniom charakteryzującym jego realia w drugiej dekadzie XXI wieku, w perspektywie makro- i mikrospołecznej, w kontekstach lokalnych, krajowych, europejskich, globalnych.

Zamierzamy także oglądowi i pogłębionej refleksji poddać pracodawców i pracowników, stawiane przez nich wzajemne oczekiwania w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji, istotne zarówno z punktu widzenia rozwoju uczących się organizacji, jak i rozwoju zawodowego na poziomie personalnym, istotne w kontekście budowania zaufania, wspólnotowości i autonomii poszczególnych podmiotów rynku pracy.

W ramach proponowanej tematyki intersujące poznawczo będą zarówno pogłębione analizy teoretyczne, jak i koncepcje oraz wyniki prac empirycznych, realizowanych w zróżnicowanych paradygmatach badawczych.

Comments are closed.