Historia Zjazdów

Ogólnopolskie Zjazdy Pedagogiczne. Historia

I Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny odbył się z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w dniach 10 -12 lutego 1993 roku w Rembertowie . Wcześniej Towarzystwo organizowało statutowe  (sprawozdawczo- wyborcze) Walne Zjazdy Delegatów P.T.P., którym zawsze towarzyszyły znaczące merytorycznie konferencje. Organizatorami  I Zjazdu było Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego i  Akademia Obrony Narodowej. Hasło zjazdowe brzmiało: „Ewolucja tożsamości pedagogiki”. Przewodniczącą Komitetu Programowego Zjazdu, w którym uczestniczyło ponad 600 osób (taka była granica możliwości organizacyjnych ) była prof. Joanna Rutkowiak, a Komitetu Organizacyjnego – prof. Henryka Kwiatkowska.  Pierwszemu, jak i następnym Zjazdom towarzyszyło wydawanie publikacji pozjazdowych – księga zjazdowa i publikacje związane z pracami poszczególnych sekcji (książki, tematyczne numery czasopism). Księgą zjazdowa I Zjazdu była monografia zbiorowa pod redakcją Henryki Kwiatkowskiej pt. „Ewolucja tożsamości pedagogiki” wydana w 1994 roku.

II Zjazd, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Instytut Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu obradował  w dniach 31 sierpnia – 2 września 1995 roku w Toruniu. Obrady koncentrowały się wokół hasła „Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie”. Przewodniczącym Komitetu Programowego był prof. Lech Witkowski, a Organizacyjnego prof. Józef Górniewicz. Księga zjazdowa: Henryka Kwiatkowska i Zbigniew Kwieciński (red.)  (1996) „Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie. Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego”.

Miejscem III Zjazdu, który odbył się w dniach 21- 23 września 1998 roku był Poznań. Organizatorami byli więc Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przewodniczącą Komitetu Programowego Zjazdu była prof. Joanna Rutkowiak, zaś Organizacyjnego prof. Janusz Gnitecki. Hasło III Zjazdu to: ”Pedagogika a edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności ” Księga zjazdowa: Janusz  Gnitecki, Joanna Rutkowiak (red.) (1999) „Pedagogika  a edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego”.

IV Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny obradował w Olsztynie  w dniach 20 –  22 września 2001 roku. Organizatorzy to Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i   Instytut  Nauk o Wychowaniu Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko -. Mazurskiego. Wiodącym tematem obrad była: ”Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie”. Komitetowi Programowemu przewodniczył prof. Bogusław Śliwerski, zaś Organizacyjnemu prof. Eugenia Malewska. Księga zjazdowa:   Eugenia Malewska i Bogusław Śliwerski (red.) (2002) „Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie”.

„Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania” to hasło V Zjazdu, który odbył się w dniach 23 – 25  września 2004 roku we Wrocławiu. Organizatorami byli: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i  pierwszy raz w uczelnia nie będąca uczelnią publiczną –

Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (obecnie  Dolnośląska Szkoła Wyższa) . Przewodniczącym Komitetu Programowego Zjazdu był prof. Robert Kwaśnica, a przewodniczącymi  Komitet Organizacyjnego:  prof. Bogusława Dorota Gołębniak i prof. Mirosława Dziemianowicz – Nowak. Księga  zjazdowa: Mirosława Dziemianowicz – Nowak, Dorota Gołębniak, Robert Kwaśnica  (red.) (2005) „Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania”.

Organizatorami VI Zjazdu było Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i (po raz pierwszy  ) dwie uczelnie  : Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej ( Wydział Pedagogiki i Psychologii) oraz Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II . Zjazd obradował w dniach 17 – 19 września  2007 roku w Lublinie. Hasło Zjazdu to: ”Edukacja – moralność –sfera publiczna”. Na czele Komitetu Programowego stała prof. Joanna Rutkowiak, zaś Komitetu Organizacyjnego ks. prof. Marian Nowak i prof. Dariusz Kubinowski. Księga zjazdowa : Joanna Rutkowiak, Dariusz Kubinowski, Marian Nowak (red.)  (2007) Edukacja.Moralność. Sfera publiczna.

VII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, który obradował nad tematem „Po życie sięgać nowe… Teoria a praktyka edukacyjna” odbył się w dniach 20 – 21 wrześniu 2010 roku  w Toruniu. Organizatorzy to: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Wydział Nauk Pedagogicznych  Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Komitetem Programowym Zjazdu kierował prof. Aleksandr Nalaskowski, przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była prof. Maria Marta Urlińska. Księga zjazdowa: Maria Marta Urlińska, Agnieszka Uniewska, Jarosław Horowski (red.) (2012 ) „Po życie sięgać nowe… Teoria a praktyka edukacyjna”.

VIII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny odbył się w dniach 19 – 21 września  2013 roku w Gdańsku. Organizatorami byli Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Hasło Zjazdu to: ”Różnice – edukacja – inkluzja”. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył prof. Tomasz Szkudlarek, a Komitetem Organizacyjnym kierowała dr Alicja Komorowska – Zielony. Księga zjazdowa: Alicja Komorowska – Zielony, Tomasz Szkudlarek (red.) ( 2015) „Różnice. Edukacja. Inkluzja”.

IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny zorganizowany został przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku i Komitet Nauk Pedagogicznych PAN . Obradował w Białymstoku w dniach 21 – 23 wrześniu 2016 roku Hasło Zjazdu brzmiało: „Ku życiu wartościowemu. Idee. Koncepcje. Praktyki”. Komitetem Programowym kierował prof. Jerzy Nikitorowicz, zaś Organizacyjnym prof. Mirosław Sobecki. Księga zjazdowa: Maria Czerepaniak – Walczak, Joanna Madalińska – Michalak, Bogusław Śliwerski (red.)  (2018 ) Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje, (t. I),Wioletta Danilewicz, Jerzy Nikitorowicz, Mirosław Sobecki (red.) (2018) Ku życiu wartościowemu. Koncepcje – praktyki (t. II).

Comments are closed.