MŁODZIEŻ, UCZEŃ, STUDENT, SŁUCHACZ

Ponowoczesna, wieloznaczna i ambiwalentna rzeczywistość społeczno-kulturowa, poddająca się nieustannym fluktuacjom, prowadzi do radykalnych przemian społecznych wyrażających się w permanentnej autokreacji. Ich siłą sprawczą jest dążenie do równowagi oraz walka i napięcie w strukturze społecznej zarazem.

Podkreślając wagę oddziaływań społeczeństwa i kultury na szczególną uwagę zasługuje refleksja nad warunkami życia i rozwoju młodzieży, uczniów, studentów słuchaczy skazanych na szukanie swojego miejsca w ciągle zmieniającej się rzeczywistości, w sytuacji wielowymiarowych kryzysów zaufania, wspólnotowości i autonomii. Tej problematyce będzie poświęcony wspólny dyskurs w ramach prac sekcji tematycznej.

Dla uczestniczących w chybotliwej rzeczywistości młodzieży (ucznia, studenta, słuchacza) znalezienie odpowiedzi na pytania „Kim jestem?”, „Kim się staję”, nabierają szczególnego znaczenia i okazują się być coraz trudniejsze do sprecyzowania a przecież znajduje się ona w ważnym momencie swojego życia – podwójnej tranzycji z młodzieńczości do dorosłości i z edukacji na rynek pracy.

Zasadne wydaje się w ramach prac sekcji postawienie pytań:

  • jak w rzeczywistości permanentnej zmiany i wskazanych wyżej kryzysów możliwa jest konceptualizacja dojrzałej tożsamości jednostkowej;
  • komu/czemu młodzi ludzie ufają/mogą ufać, w jakie interakcje wchodzić w celu rozstrzygania niepokojów i napięć tożsamościowych oraz doświadczania satysfakcji z autonomii i uczestniczenia w życiu zbiorowym;
  • co może wesprzeć/wpierać młodego człowieka w przygotowaniu do permanentnej autokreacji gwarantującej satysfakcjonujące przeżywanie własnej osoby i swojego miejsca we wspólnocie/wspólnotach w ponowoczesnej rzeczywistości.

Dylematy tożsamościowe, które są charakterystyczne dla młodzieży stanowią odpowiedź na brak umiejętności ciągłej konstrukcji i rekonstrukcji tożsamości w rzeczywistości „kruchej teraźniejszości”.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane dyskursem na temat młodzieży, której zmiany w subiektywnych aspektach samookreślania uzależnione są właściwościami fazy rozwojowej, w której się znajduje i są uwikłane w jakość rzeczywistości społeczno-kulturowej, która podlega ciągłym fluktuacjom.

Zapraszamy do dzielenia się wynikami badań, refleksji oraz przykładami dobrych praktyk edukacji na poszczególnych szczeblach oraz pozaformalnych relacji z młodzieżą.

Comments are closed.