Nauczyciel

Druga sekcja tematyczna X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego dotyczy w głównej mierze nauczyciela, ale także wszystkich tych, którzy zarówno w wymiarze edukacji formalnej, jak i nieformalnej zajmują się zawodowo pracą mającą z założenia prowadzić do rozwoju drugiego człowieka.

W ramach obrad naszej Sekcji podejmujemy ważną i bogatą tematycznie problematykę, którą wyznaczają normy i oceny uznawane za obowiązujące w danej społeczności i związane z realizacją zadań składających się na pracę przedstawicieli zawodu nauczyciela. W polu rozważań będą dominować kwestie związane z edukacją, uwarunkowaniami pracy oraz wartościami, postawami i zachowaniami nauczycieli, które wynikają ze swoistości naszych czasów i naszej rzeczywistości.

Zdając sobie sprawę z warunków, w jakich przychodzi działać nauczycielom – to znaczy: z kryzysu zaufania, kryzysu poczucia wspólnotowości i kryzysu autonomii, należy zapytać nie tylko o kondycję nauczyciela i jego pracę oraz jej wyznaczniki, ale także o jego edukację, uczenie się i rozwój zawodowy, status, prestiż, pozycję społeczno-zawodową, autorytet, wiedzę, postawy, kompetencje, profesjonalizm nauczyciela i profesjonalizację jego zawodu, czy wreszcie, a być może przede wszystkim wartości w pracy nauczyciela: powszechnie uważa się, że nauczyciel to coś więcej niż urzędnik, a istota jego pracy jest nieodłącznie związana z moralnym wymiarem jego profesji (Carr, 2003; Michalak, 2010; Madalińska-Michalak, 2016).

W ramach obrad naszej Sekcji postaramy się odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań:

  • Czy możemy mówić o tym, że tradycyjne zaufanie do nauczyciela znajduje się w stanie kryzysu i jak to należy rozumieć?

  • Czy możemy mówić o tym, że wspólnotowość znajduje się w stanie kryzysu w szkole i jak należy to rozumieć

  • Jak nauczyciele zabiegają o budowanie wspólnot w szkole? Jaka mają wizję edukacji, swojej pracy i własnego rozwoju?

  • Czy nauczyciele korzystają z prawa do autonomii, a jeśli nie, to dlaczego?

  • Czy nauczyciele podejmują namysł nad zakresem swojej wolności w relacjach z uczniami, rodzicami, władzami oświatowymi, środowiskiem lokalnym?

  • Jak rozumieją oni na przykład swoje prawo do wyrażania własnych poglądów w kontekście obowiązkowych podstaw programowych, które muszą zrealizować?

  • Czy nauczyciele zawsze powinni być neutralni w sprawach ideologicznych i religijnych (Audi, 2009)?

Comments are closed.