Sympozjum specjalne: Zaufanie i wspólnotowość w pracy nauczycieli

Sympozjum:

Zaufanie i wspólnotowość w pracy nauczycieli

Szanowni Państwo,

Pragniemy w ramach X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii zaprosić Państwa do szczególnego zatrzymania się oraz przedyskutowania wyników badań oscylujących wokół trzech kategorii: Praca – Wspólnota – Zaufanie. We współczesnym świecie coraz częściej obserwowalne są skutki wielorakich procesów obejmujących zmiany ekonomiczne, polityczne, technologiczne i kulturowe. Jednym z nich jest zanik roli miejsca pracy. Przejawia się to między innymi w zakresie jego rozumienia w kontekście identyfikacji z nim, co przekłada się na relacje z ludźmi, sens i znaczenie pracy, czy tożsamość zawodową. Brak identyfikacji z miejscem pracy generuje negatywne konsekwencje, jak np. brak zaangażowania, brak motywacji do pracy, brak poczucia wspólnotowości czy przynależności do grupy zawodowej. Ponadto pozbawia człowieka możliwości tworzenia, budowania relacji, więzi, zaufania i współpracy. Niezwykle ważna z perspektywy myślenia o miejscu pracy, jest „przestrzeń międzyludzka” (za: Sztompka, Kapitał społeczny, 2016, s. 28), bowiem decyduje o życiowych satysfakcjach i dobrym funkcjonowaniu człowieka w grupie społecznej. Jest ona ukonstytuowana przez różne relacje, zaś fundamentem umożliwiającym jej budowanie jest zaufanie. Zaufanie jest podstawą stabilności relacji społecznych. Uwzględniając powyższe, ogólne przesłanki pragniemy włączyć się w główny nurt dyskusji, koncentrując się w sposób szczególny na kategorii zaufania, jako podstawowej wartości na której budowana jest wspólnota oraz poczucie przynależności do miejsca pracy. W odniesieniu do badań prowadzonych na temat zaufania w miejscu pracy nauczycieli wszystkich typów szkół (w tym szkół wyższych) zapraszamy do poszukiwania w ramach sympozjum odpowiedzi na pytanie:

Jak zaufanie i wspólnota kreują pracę nauczyciela?

W organizację sympozjum zaangażowane są trzy ośrodki akademickie, prowadzące wspólnie badania na temat zaufania nauczycieli w miejscu pracy, reprezentowane przez inicjatorki badań:

Uniwersytet Szczeciński – prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP

Uniwersytet Zielonogórski – dr hab. Inetta Nowosad., prof. UZ

Osoby zainteresowane udziałem w sympozjum w razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: miejsce.pracy.zaufanie@gmail.com

Z nadzieją na owocne dyskusje i z serdecznym zaproszeniem,

Maria Czerepaniak-Walczak

Joanna M. Łukasik

Inetta Nowosad

Comments are closed.